Post image
HSYK Zamanı ve İhtisaslaşma

fikret-ilkiz_259133

Fikret İlkiz

Bizi kim dinleyecek? Daha doğrusu iletişimimizin “gizli” olarak dinlenmesi konusunda hangi mahkeme, hangi yargıç karar verecek?

Basından okumuşsunuzdur… İletişimin dinlenmesi hakkında artık nöbet ve iş durumuna göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi “yargıçlar” karar verecek.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu MİT başvurusunu karara bağladı. HSYK, 26.05.2015 tarihli 886 nolu Genel Kurul Kararı ile dinlenmemiz hakkında karar verecek yargıçları Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi “üyeleri” olarak belirledi. 27.05.2015 günlü 29368 sayılı Resmi Gazete’de bu kararı yayımlandı.

HSYK Birinci Dairesi; 14.03.2014 tarihli ve 556 sayılı kararıyla; Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu hakkında yapılan kanun değişikliklerini dikkate alarak; önleme (istihbari) amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli mahkemenin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar vermiş(ti).

MİT Müsteşarlığı kanun değişiklikleri nedeniyle 28.04.2015 tarihli ve 732 sayılı HSYK kararının “iletişimin istihbari amaçlı” değerlendirilmesine ilişkin olarak yargıda ihtisaslaşmaya gidilmesi çerçevesinde yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi hakkındaki kararının gözden geçirilmesini talep etmiş.

yasadisi-dinleme-operasyonunda-tutuklu-kalmadi

HSYK kararında yeniden görüşülmeye neden olan kanun değişikliklerinin başında 17.04.2014 kabul tarihli 6532 sayılı Kanunla 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu’nun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki değişiklik geliyor.

Hemen arkasından İç Güvenlik Yasası olarak bilinen 27.03.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’la 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 inci maddesinde ve yine 6638 sayılı Kanun’la 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinde yapılan aynı nitelikteki değişiklikler HSYK kararında yer alıyor. Bu iki kanundaki değişikliğe göre önleme amaçlı dinlemeleri konusunda karar verecek olan “Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesidir.”

HSYK, kanunlardaki değişiklikler için kararında şöyle diyor;

00

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 28.04.2015 tarihli ve 732 sayılı kararı ile “Önleme amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli hâkim, “Ankara ağır ceza mahkemesi üyesi” olarak belirtildiğinden, Ankara ağır ceza mahkemelerinde yetkili bulunan bütün ağır ceza mahkemesi üyelerinin yetkili ve görevli olduğu, bu nedenle Ankara ağır ceza mahkemesi üyelerinin Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultusunda bu görevi yerine getirmelerine…” karar verildiği”…

Ancak “durum” böylece belirlenmiş olmasına rağmen HSYK, MİT Müsteşarlığı’nın “ihtisaslaşmaya gidilmesine” ilişkin talebinin değerlendirilmesi isteğine önem veriyor.

6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde 39), 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (Madde 9 fıkra 5’e eklenen) değişikliklerine göre; “Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir…” hükmüne dayanıyor.

Yani HSYK kararında açıkladığı kanunlarla; “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna mahkemeler arasında ihtisaslaşmaya gitme yetkisinin verildiği” gerekçesiyle MİT’in “ihtisaslaşma isteği” hakkında karar veriyor.

“Bu kapsamda, anılan Kanun değişikliklerinden sonra, önleme (istihbari) amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanması bakımından, Ankara ağır ceza mahkemelerinden hangi üyelerinin karar vereceğinin belirlenmesinin uygun olacağı; bu bağlamda daha önce anılan kararları vermekle yetkilendirilen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

Sonuç olarak İç Güvenlik Yasası ile yapılan kanun değişiklikleri de dikkate alınmak suretiyle

PVSK ek 7 nci maddesi, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesi ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda, HSYK tarafından “iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında karar vermek üzere Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin yetkilendirilmesine” ve “mahkemeye gelecek işlerin mahkeme başkanı tarafından yapılacak iş bölümüne ve/veya nöbet çizelgesine uygun olarak koordineli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına” karar vermiştir.

Artık “dinlenmemiz” hakkında karar vermeye yetkili olan yargıçlar Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin “üye” yargıçlarıdır ve hem de ihtisaslaşma giden üye yargıç sıfatıyla…

İletişimimizin dinlenmesi konusunda kimin karar vermeye yetkili olduğuna Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar veriyor, verebiliyor. HSYK, kararlarıyla aslında kimin karar vereceğine karar verebilme yetkisine sahip… Muhaberatımız konusunda bile bu kadar etkin ve yetkili ve yetkili yargıcın kim olacağına karar verecek kadar etkili ve seçici bir Kurul.

İletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında karar vermek üzere Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri yetkilendirmesi konusundaki HSYK yetkileri, kanuni!

611x395_Screen_shot_2014_02_25_at_9_32_57_AM_530c47377da42

12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa referandumu ile “evet” denilerek gerçekleşen Anayasa değişikliği sonrasında yapılan kanun değişikliği ile kurulu kanuni bir kurum HSYK…

Hatta ve hatta anımsarsanız eğer; HSYK uğruna yapılanlar, HSYK seçimleri nedeniyle kimin hangi siyasal görüşten olduğu, kimlere nelerin söylendiği, kimlerin kim olduğu, ne yanı tuttuğu, ne yandan olduğu, kimin mensubu olduğu gibi konularda neler ve nelerin açıklandığı, kazananların ve kaybedenlerin hangi dünya görüşüne sahip olduğu hakkında şaşırtıcı, inanılmaz ve o tarihlerde tekzip edilmeyen haberler yapılan HSYK…

 Türkiye nüfusunda kayıtlı vatandaşların iletişiminin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması ve bu suretle “önleme” dinlemesine karar vermeye yetkili “üye yargıç” seçmeye ve karar vermesi hakkında yetkilendirmeye yetkili HSYK gibi bir kurum… Geçmiş zamanda, geçmiş haberler!

 Tam da bu günlerde MİT adının yer aldığı ve “kod adı” kullanılarak gazetecilerin telefonlarının dinlenmesi nedeniyle haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi (Başvuru No. 2013/7054. Tarih 06.01.2015) Genel Kurul kararının 9.5.2015 tarih 29350 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı sırada…

 Yargı bağımsızlığı ve yargıç tarafsızlığı gibi konuların sürekli, ayrıca seçimler nedeniyle yeniden ve yeniden konuşulduğu şu günlerde, geçmiş zamanlarda yapılan kanunların ve yapılanları hatırlamanın tam sırasıdır ve zamanıdır.

01.06.2015

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN